વર્ષનું પ્રથમ સુર્ય ગ્રહણ ૧૬ ફેબ્રુઆરીએ ભારતમાં નહીં જોવા મળે

વર્ષ ૨૦૧૮માં કુલ ૩ સુર્ય ગ્રહણ થવાના છે. આ ત્રણેય આંશિક સુર્ય ગ્રહણ હશે જેના કારણે ભારતમાં આ ત્રણેય સુર્ય ગ્રહણ નહીં દેખાય. આ ત્રણેય સુર્ય ગ્રહણ દક્ષિણ અમેરિકા, એટલાંટિકા અને એંટાર્કટિકા વિસ્તારમાં જોઈ શકાશે. પ્રથમ સુર્ય ગ્રહણ ૧૬ ફેબ્રુઆરીના રોજ સર્જાશે. આ આંશિક સુર્ય ગ્રહણ હશે જે ભારતમાં નહીં જોવા મળે. જોકે વિશ્વના અન્ય દેશોમાં તે જોઈ શકાશે.

સુર્ય ગ્રહણ માત્ર ખગોળીય ઘટના નથી પણ તેની અસર રાશી પર પડે છે અામ ધાર્મિક દૅષ્ટીએ પણ તેનુ અાગવુ મહત્વ રહે છે. જો કે અા અેક અાંશિક સુર્ય ગ્રહણ હોવાથી ભારતમાં દેખાશે નહી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.