અમૃત પટેલ દ્વારા

પારડી મહિલાની ચોટલી કાપવાના કિસ્સા બાદ પારડીમાં મેલી વિદ્યા કરવાનો કિસ્સો સીસી કેમેરામાં કેદ. CCTV

પારડીના એક ગેરેજમાં મેલી વિદ્યા કરવાનો યુવાનનો પ્રયાસ નિષ્ફળ યુવાને મેલી વિદ્યા કરેલ પોટલી ખીલી પર ટીંગાડવા જતા પોટલી તૂટી પડી પારડી પારડી હાઈવે સ્થિત…

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com