નરેન્દ્ર મોદી ગોવા ના સંબોધનમાં ભાઉક થયા.

હું તમારી પોલી ખોલી દઈશઃ PM 500 રૂપિયામાં એક પૈસો ઓછો કરવાની કોઈનામાં તાકાત નથીઃ PMગરીબ માતાઓ આશીર્વાદ આપી રહી છેઃ PM
તમે જેવું ભારત ઈચ્છો છો તેવું ભારત આપવા વાયદો કરુ છુઃ PMમેં દેશ પાસે ફક્ત 50 દિવસનો સમય માગ્યો છેઃ PM
મદદ માટે આગળ આવ્યા નિવૃત્ત બેન્ક કર્મચારીઃ PMગરીબોએ 45 હજાર કરોડ રૂપિયા જમા કરાવ્યાઃ PM2 વર્ષમાં સવાલાખ કરોડ રૂપિયા જમા થયાઃ PM
મેં ઘર, પરિવારને દેશ માટે છોડ્યુઃ PMવિદેશ જનાર કાળાનાણાની તરત જાણ થઈ જશેઃ PM
મેં દરેક કામ ઈમાનદારીથી કર્યું છેઃ PMકેટલાક લોકો પોતાના જ વિચારોમાં રહે છેઃ PM પર્રિકર મારી ટીમનો ચમકતો તારો છેઃ PM
ગોવાને ઝડપથી ઊંચાઈ પર લઈ ગયાઃ PM PM નરેન્દ્ર મોદીનું ગોવામાં સંબોધન .

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com